رزومه و گواهینامه

نام پروژه

تاریخ قرارداد

مبلغ پروژه

(میلیارد ریال)

کارفرما

درصد پیشرفت فیزیکی

احداث و بازسازی تصفیه خانه آب 22 بهمن اصفهان

04/06/1395

5

شرکت آبفار استان اصفهان

90 درصد

احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی علویجه

03/05/1388

25

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

100 درصد، مدیریت پیمان

احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک مورچه خورت

28/12/1393

38

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

100 درصد، مدیریت پیمان

احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی رنگسازان

28/12/1392

18

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

100 درصد، مدیریت پیمان

توسعه شبکه فاضلاب منطقه سه اصفهان

17/08/1389

6.5

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

100 درصد

توسعه شبکه فاضلاب منطقه سه اصفهان

05/02/1390

11

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

100 درصد

اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه سه اصفهان

26/10/1390

8

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

100 درصد

اصلاح آب ناحیه صنعتی کمشچه

29/05/1393

1.1

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

100 درصد

شبکه فاضلاب شهرک صنعتی منتظریه

27/10/1391

15

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

100 درصد

شبکه آب شهرک سروش

18/04/1391

5

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

100 درصد

تکمیل تاسیسات آبرسانی کمشچه

17/09/1392

4.5

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

100 درصد

شبکه توزیع آب اسفیدواجان

23/07/1392

3.2

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

100 درصد

روزنامه
گواهینامه-صلاحیت-پیمانکار

پروژه های اجرایی